ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยโสธร คัดเลือก “คนดี 50 ปี ศรียโสธร” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เสียสละ ทำประโยชน์ พัฒนา สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร คัดเลือก “คนดี 50 ปี ศรียโสธร” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เสียสละ ทำประโยชน์ พัฒนา สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยโสธร

นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “คนดี 50 ปี ศรียโสธร” เพื่อพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีความเหมาะสมได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจ และขวัญ กำลังใจให้แก่บุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการสร้างชื่อเสียง ทำประโยชน์ ให้กับประชาชนส่วนรวม หรือพัฒนาจังหวัดยโสธรในด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เป็น แบบอย่าง สร้างแรงจูงใจให้ชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ใน 6 ด้าน เนื่องในโอกาส จังหวัดยโสธรจัดงาน “สะออน 50 ปี ศรียโสธร”

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดี 50 ปี ศรียโสธร” ในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำในการพัฒนา คิด ริเริ่มในการพัฒนา เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนมาจนปัจจุบัน ได้แก่ คณะกรรมการเรียกร้อง ให้จัดตั้ง จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย ดร.วิญญู ยุพฤทธิ์, ร.ต.ท.พวง ศรีบุญลือ,นายมานิตย์ วงศ์อนันต์, นายสุวิชช์ จิตตะยโสธร,นายสถิตยศสุนทร จิตตะยโสธร นายทอง งามสะอาด นายดี ทาระพันธ์ นายเถิง วงษางาน นายสุทิน ใจจิต นายนพ ศรีวะรมย์ นายประจักษ์ จินาพันธ์ นายเทิด บุณยรัตพันธ์ นายสมจิตร ไชยราช และนายทรงสิทธิ์ พจน์ชนะชัย นายประยงค์ พลขำ นางอัญชลี ชคัตตรัย นางสะอาดจันทร์ดี นายทัศนัย ขันเงิน

ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ปลูกฝัง เผยแพร่คุณธรรมแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ เจ้าคณะอำเภอมหานิกาย 9 รูป เจ้าคณะอำเภอธรรมยุต 6 รูป

ด้านสัมมาชีพ เป็นผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ ขยายผลแก่ ประชาชน ได้แก่นายคงศักดิ์ ปวงสุข/ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน ได้แก่ นางสุวรรณา ศิลาพล นายสุข ประกอบแสง/ด้านสาธารณประโยชน์ เป็นผู้เสียสละแรงกาย แรงใจหรือ ทุนทรัพย์ในการสนับสนุนกิจการสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ นายวารินทร์ ทวีกันย์/ด้านสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้รับการชื่นชมในระดับประเทศหรือระดับสากล ได้แก่ นางคำปุน ศรีใสและนายวิชชา ลุนาชัย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220514125910336

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More