ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดัน ระบบเกษตรอัจฉริยะ  ช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดัน ระบบเกษตรอัจฉริยะ ช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer จำนวน 20 ราย เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ต้นแบบฐานเรียนรู้กิจกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร แลเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มพืชสวน พืชผัก โรงเรือนขนาดเล็ก ระบบการแจ้งเตือน อุปกรณ์ให้ปุ๋ยและป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ที่แมนยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยการผลิตราคาสูง ทรัพยากรเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี

.

การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร ควรสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการปฏิบัติ ในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม ระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ร่วมกัน จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสำคัญภาคการเกษตร

.

นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางการสร้าง Start Up ด้านเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้เป็นอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การสร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรกร Young Smart Farmer ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผ่านการศึกษาดูงานและจัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตร และ เครื่องจักรกลการเกษตร อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More