ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมพร้อมเข้าฤดูฝนรับน้ำหลาก ให้หน่วยงานเตรียมแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมพร้อมเข้าฤดูฝนรับน้ำหลาก ให้หน่วยงานเตรียมแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งการคาดการณ์ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 เริ่มต้นในวันที่ 13 พ.ค.65 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 โดยคาดว่าปริมาณฝนรวมในช่วงฤดูฝนจะสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 3 แต่จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดแพร่ได้มีมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยได้แจ้งให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น สะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น พร้อมทั้งทบทวนจุดเสี่ยงน้ำท่วมในลำน้ำเพื่อดำเนินการลอกรื้อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อภัยแล้ง ปี 2565/2566 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 227 โครงการ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จังหวัดแพร่ ด้านแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 16 โครงการ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ มีจำนวนผู้รับประโยชน์รวม 6,308 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 8,675 ไร่ และเห็นชอบโครงการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย ปี 2565) ด้านน้ำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 34 โครงการ ซึ่งการดำเนินแผนงานโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อภัยแล้ง ปี 2565 /2566 อีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220516155830868

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More