ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (เขตตรวจราชการที่ 2) เป็นประธานการประชุม
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มอบนโยบายและแนวทางการตรวจติดตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ . 2565
1) การตรวจติดตาม การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
4) มาตราการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU)
5) การตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/