ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่เร่งซ่อมสร้างบ้านราษฎรตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ เตรียมทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคี 12 หน่วย

จังหวัดแพร่เร่งซ่อมสร้างบ้านราษฎรตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ เตรียมทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคี 12 หน่วย

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่เร่งดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านความเป็นอยู่ โดยมีแผนจะดำเนินการซ่อมสร้างบ้านที่ตกเกณฑ์ TPMAP และ Thai QM จำนวน 249 หลังคาเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษาครบ 70 พรรษา และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนพรรษา 89 พรรษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกจำนวน 160 หลังคาเรือน ภายใน 12 สิงหาคม 2565 และระยะที่ 2 จำนวน 89 หลังคาเรือน ภายใน 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่จะร่วมกับหน่วยงานภาคี 12 หน่วยงาน บูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ พิจารณาและร่วมวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการสนับสนุนครัวเรือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจัดทำแผนงาน หรือโครงการและกิจกรรมที่มีในหน่วยงาน ในการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดจะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220518133505486

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More