ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565

นายวัลลพ  สงวนนาม  เลขาธิการ กศน. นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์  สุขโคนา ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. ได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โดยมุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในแต่ละด้านตามความถนัดของตน ขณะเดียวกันกิจกรรมยังส่งผลให้เกิดความรักชาติ ความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึก สร้างอุดมการณ์ สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ได้  รวมถึงสำนักงาน กศน. ยังมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนงานจะทำให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์