ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เข้ารับรางวัล “ประชาบดี”

จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เข้ารับรางวัล “ประชาบดี”

(18 พ.ค. 65) นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ส่งผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ส่งให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 ใน 4 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ประเภทสื่อสร้างสรรค์ และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต จังหวัดตราด จึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น พร้อมแนบผลงานและเอกสารประกอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อรวบรวมส่งให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงาน ได้ที่ QR CODE ตามภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1588

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220518144136541

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More