IRPC สานต่อโครงการ Smart Farming เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” จ.ระยอง

IRPC สานต่อโครงการ Smart Farming เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” จ.ระยอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง ในวันที่ 23 พ.ค. นี้ พร้อมจัดเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมองค์ความรู้ศักยภาพของบุคลากร IRPC ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนและเกษตรกรไทยให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์