ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบกรณีสำนักงานนโยบายและแผนพลังาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0604/ว 697 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงาน และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 0106/ว 1567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสำรวจข้อมูลรถราชการตามมติ ครม. เรื่องการนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้านพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ มีมติให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับทราบตรวจสอบผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไชต์ www.e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และรับทราบผลการตรวจสอบระบบส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน 58 หน่วยงาน
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเร่งรัดผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) และรอบ 12 เดือน (กันยายน 2564 – สิงหาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อติดต่อประสานงานและเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ e-report.energy.go.th
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/