ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติและเอกสารประกอบงบประมาณดังกล่าว สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่สนใจสามารถ Download ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More