ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9

พิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2565 (ระยะเวลาการศึกษาอบรม 5 เดือน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน จำนวน 110 ท่าน ประกอบด้วยผู้ศึกษาอบรมจากภาครัฐ จำนวน 94 ท่าน และจากภาคเอกชน จำนวน 16 ท่าน โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการงบประมาณแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า อีกประการหนึ่งก็เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเพื่อความร่วมมือในการบริหารงานและการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศเป็นสำคัญ
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More