ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2565 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 13 พฤษภาคม 2565  สรุปได้ ดังนี้
          งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3,100,000.0000 ล้านบาท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 2,488,939.1208 ล้านบาท แผนการใช้จ่าย จำนวน 1,881,461.5385 ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,046,772.3134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.23 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,849,331.5379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าแผนฯ จำนวน 32,130.0006 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 1.29  ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็น
     1. รายจ่ายประจำ จำนวน 2,491,839.9733 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 1,937,766.3463 ล้านบาท แผนการใช้จ่าย จำนวน 1,673,366.3821 ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,632,291.7469 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,616,528.1887 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าแผนฯ จำนวน 56,838.1934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 2.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
     2. รายจ่ายลงทุน จำนวน 608,160.0267 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 551,172.7745 ล้านบาท แผนการใช้จ่าย จำนวน 224,083.5791 ล้านบาท  มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 414,480.5666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.20 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 232,803.3492 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สูงกว่าแผนฯ จำนวน 8,719.7702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)   
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More