ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การป้องกัน การตรวจโรคเชิงรุก ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) รายการผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 สรุปดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือนเมษายน 2565 ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสะพานปลาให้เป็นตลาดประมงและตลาดระบายสินค้าเกษตรแห่งใหม่ และโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/