ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี ชั้น 2 โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ด้วยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลือมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้กิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ระบบ TPMAP (Thai People Mop and Analytics Platform) ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม
อำเภอบางพลีมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ จำนวนทั้งสิ้น 584 ครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันมีผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ แล้ว จำนวน 105 ครัวเรือน
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวยากจน จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ดังนี้
1.นางสาวประกอบ วารุณประภา บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 ชุมชนหลวงพ่อโต
2. นางสาววันดี พงษ์บุบผา บ้านเลขที่ 146 หมู่ 4 ชุมชนธารา
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปสำรวจจุดเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลี ณ บริเวณเชิงสะพานคลองสำโรง ถนนสุขาภิบาล 6 เทศบาลตำบลบางพลี


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/