ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (25 พ.ค.65) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 ดังนี้

1.กำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

2.กำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3.เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 ตามความเหมาะสม ดังนี้

3.1 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่

3.2 จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่

3.3 จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็ปไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน

3.4 จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525095735020

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More