ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทยนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มแรกตาม MOU แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองแล้ว จำนวน 222 คน

ไทยนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มแรกตาม MOU แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองแล้ว จำนวน 222 คน

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสมพงศ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนอง นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายเยลิน แท็ด ทูตแรงงานเมียนมาประจำจังหวัดระนอง ร่วมรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติชาวเมียนมากลุ่มแรก จำนวน 222 คน ที่เดินทางมาจากจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา เข้าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ แพโกฟลุก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นายสมพงศ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ผ่านเข้าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ และเพื่อให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทย ได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้อง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อน และได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมี

ซึ่งการรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้าทำงานในประเทศครั้งนี้เป็นกลุ่มแรก จำนวน 222 คน มีสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้ยื่นขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวคนตามระบบ MOU คือ บริษัทจีแอนดีเอ ไทยฟรุ๊ต จำกัด จำนวน 30 ราย บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) จำนวน 92 ราย และ บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ราย แรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้แสดงหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525091037007

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More