ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2565 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณารับรองผลการคัดสรรฯ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดกิจกรรม Popular vote ของจังหวัด โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเลขานุการฯ/กรรมการ และนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

โดยก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 โดยคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ ได้พิจารณาค่าคะแนน ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน และคะแนนด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์รวม 55 คะแนน ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ รวม 501 ผลิตภัณฑ์ แต่มีคุณสมบัติและมาตรฐาน รวม 490 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น 489 ผลิตภัณฑ์ ถือว่าเกินเป้าหมาย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ส่วนผลิตภัณฑ์โอทอปที่เข้าประกวดแบ่งเป็นประเภท ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทอาหาร จำนวน 82 ผลิตภัณฑ์

2.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

3.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 291 ผลิตภัณฑ์

4.ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 95 ผลิตภัณฑ์

5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์

โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองผลิตภัณฑ์สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ พ.ศ.2565 จำนวน 490 ผลิตภัณฑ์ และได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรม Popular vote ของจังหวัดทั้ง 5 ประเภท รวม 52 ผลิตภัณฑ์ สำหรับกิจกรรม Popular vote จะเริ่ม vote ตั้งแต่เดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2565 รวม 3 เดือน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524234648996

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More