ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน บำบัดฟื้นฟู พัฒนาทักษะอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน บำบัดฟื้นฟู พัฒนาทักษะอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

25 พ.ค.65 ที่ห้องดุสิตา กองบิน 5 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ ประกอบกับกรมคุมประพฤติมีนโยบายในการดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาโดยการคัดกรองประเมิน วินิจฉัย กำหนดแผนการดูแลและให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแผนการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจำนวน 3 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 125 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติให้เข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณค่า

สำหรับการจัดโครงการฯ ในวันนี้เป็นครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติเข้าร่วมจำนวน 50 คน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูแบบกลุ่ม การฝึกอาชีพระยะสั้น Street food การฝึกระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อสังคม ระยะเวลา 12 วัน โดยวิทยากรจากกองบิน 5 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีมีกระบวนการให้ความรู้การบำบัดฟื้นฟูแบบกลุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในทางที่เหมาะสมและส่งเสริมทักษะด้านการอาชีพในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินเพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป จึงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะรับความรู้จากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม ลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525114510099

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More