ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5 /2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับมอบผีเสื้อขุนเขาแห่งความสามัคคี จาก 9 หน่วยงาน พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับมอบฯ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยรัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าว จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการฯ พสกนิกรชาวไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” โดยได้นำผ้าอัตลักษณ์ชุมชน/ท้องถิ่นของทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอสบเมย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอแม่ลาน้อย มาประดิษฐ์เป็น “ผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี ’ หลากสีสัน หลากลวดลายหลายขนาด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคล และน้อมนำพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” ที่พระพันปีหลวง ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ทรงปรารถนาให้พสกนิกร ที่อาศัยในทุกชุมชนห่างไกลทั่วประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษ นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อฯ

โอกาสนี้หน่วยงานที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อได้ดำเนินการส่งมอบผีเสื้อให้กับจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่ส่งมอบผีเสื้อขุนเขาแห่งความภักดี จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอปางมะผ้า

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะนำส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525120050115

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More