ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ พร้อมเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดในตำบลควนสตอ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ พร้อมเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดในตำบลควนสตอ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันนี้ (27 พ.ค.65) นายซะรี่ย์อะซีร นุ่งอาหลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการให้สถานศึกษาพิจารณาเปิดการเรียนการสอน On Site ภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด กำกับดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์เปิดเรียนฉบับที่ 37 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และรายงาน ศธจ.สตูล รวบรวมรายงานต่อ ศบค.จังหวัดสตูลต่อไป โดยต้องประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปรากฎว่าเกณฑ์ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ดังนั้น กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จึงขอประกาศเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดในตำบลควนสตอ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220527093255932

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More