ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2565 /คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับทราบ การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของอำเภอและการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญด้านอาชญากรรมและยาเสพติด การแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องขังและการประพฤติ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน และผู้หลบหนีเข้าเมือง
และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรับทราบ ปัญหาคุกคามความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ภัยคุกคามความมั่นคงแห่งรัฐ ภัยคุกคามความมั่นคงทางสังคม ภัยคุกคามความมั่นคงพิเศษ ภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, พลังงานและอาหาร และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/