ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วุฒิสภา แถลงจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” นำเสนอผลงานและภารกิจในโอกาสครบรอบ 3 ปี

วุฒิสภา แถลงจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” นำเสนอผลงานและภารกิจในโอกาสครบรอบ 3 ปี

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภา ในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการ 7 คณะ ประกอบด้วย นายจเด็จ อินสว่าง ประธานอนุกรรมการด้านการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการด้านการจัดสัมมนาและด้านวิชาการ นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานอนุกรรมการจัดการแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภา พลเอก วงพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี นายวันชัย สอนศิริ ประธานอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการสถานที่และอาหารสำหรับสมาชิกวุฒิสภา และพลเอก ประสาท สุขเกษตร ประธานอนุกรรมการด้านการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภา ในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
.
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า เนื่องด้วยในปี 2565 วุฒิสภาชุดปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน คือ ปี 2565 นับเป็นปีที่ 3 จากวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี ถือเป็นครึ่งทางของอายุวุฒิสภาชุดนี้ วุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย จึงเห็นสมควรที่จะรายงานผลงานที่วุฒิสภาได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาให้พี่น้องประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลา 2 ปีที่เหลือ ดังนั้น วุฒิสภาจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาขึ้น ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยใช้ชื่อว่า “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” โดยคำว่า เหลียวหลัง คือ รายงานการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แลหน้า คือ รับฟังว่าจะดำเนินงานต่อไปในทิศทางใดในอนาคต 2 ปี ภายใต้ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ คือ การกลั่นกรอง ตรวจสอบ การปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันรับรู้ รับทราบว่าวุฒิสภาทำอะไรไปแล้วบ้าง และประชาชนได้อะไรจากการทำงานของวุฒิสภา รวมทั้งเสนอแนะให้วุฒิสภาทำอะไรต่อไปในอนาคต 
.
โดยกิจกรรมหลักของงานจะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย จำนวน 14 กลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงาน ใน 14 ประเด็นหลัก ได้แก่ กลุ่มกฎหมายเพื่อประชาชน กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มน้ำเพื่อประชาชน กลุ่มที่ดินทำกินเพื่อประชาชน กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม : วุฒิสภาแบ่งปันน้ำใจ สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน กลุ่มการคุ้มครองสิทธิและเสริมพลังคนพิการ กลุ่มสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน กลุ่มพาณิชย์ทันสมัย อุตสาหกรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน กลุ่มการป้องกันอุบัติภัย กลุ่มการศึกษาเพื่ออนาคต กลุ่มเสาเข็มสังคม ตำบลเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง และกลุ่มสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค จากนั้นจะเป็นการสรุปผลจากการสัมมนาในกลุ่มย่อยโดยผู้แทนจากกลุ่มย่อย 14 กลุ่มที่จะมาสรุปความต้องการและข้อเสนอแนะที่จะให้วุฒิสภา ดำเนินการในระยะเวลาถัดไป และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาผ่านเทคโนโลยี (METAVERSE) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” พร้อมรับชมการแสดงดนตรีกวีศิลป์อ่านบทกวีผลงานของวุฒิสภาประกอบเสียงขลุ่ยจาก 2 ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
.
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ของวุฒิสภา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พร้อมทั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีการจัดจำหน่ายสินค้า รวม 38 ร้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ของกิน และของใช้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลน้ำจืด ปลาทะเล ผลไม้ตามฤดูกาลจากทุกภูมิภาค โรตีสายไหม พืชสมุนไพร ผ้าไทย โดยสามารถมาร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนได้ในวันที่ 8-9 มิถุนายน  ณ บริเวณ ชั้น 2 โซน C หรือโซนกลางของอาคารรัฐสภา
.
ขอเชิญชวนผู้สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ในโอกาสวุฒิสภาครบรอบ 3 ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกา เป็นต้นไป รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : วุฒิสภา และสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More