ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป.(ท.) นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอพระประแดง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทางสาธารณะ หรือที่เห็นสมควร จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” ขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแจกกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 500 กล้า กิจกรรมปลูกต้นไม้พื้นถิ่น และต้นแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน จำนวน 200 ต้น และได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่มาเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/