ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประเทศไทยใช้คำขวัญในปี 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” วันงดสูบบุหรี่โลก

ประเทศไทยใช้คำขวัญในปี 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” วันงดสูบบุหรี่โลก

ใน ปี พ.ศ.2565 องค์การอนามัยโลก กำหนดประเด็นรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ Tobacco: Threat to our environment และประเทศไทยใช้คำขวัญ คือ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตยาสูบ ตั้งแต่การทำไร่ยาสูบ การบ่มใบยาสูบ ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัสดุหีบห่อยาสูบ การบริโภคยาสูบ และขยะจากยาสูบ กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม

บุหรี่ยังคงเป็นพิษภัยทำลายสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่สูงถึง 6 ล้านคน และคาดประมาณแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ส่วนในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 50,000 คน จากโรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดโป่งพอง และวัณโรค เป็นต้น

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่

ผู้ที่สนใจต้องการเลิกบุหรี่ ปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ สายด่วน 1600 หรือเข้ารับบริการได้ที่คลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโรค โทรสายด่วน 1422

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220531114755147

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More