ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำ พรบ.เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสีย

จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำ พรบ.เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสีย

ที่ประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมหาสารคาม โดยที่ประชุมได้รายงานสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ประจำเดือนเมษายน 2565 (ข้อมูล 3 ฐาน) รายงานด้านการบังคับใช้กฎหมายผลการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม (ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม) และรายงานการวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ถนนต้นแบบแห่งความปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม”

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่

1.)ข้อเสนอถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

2.)ร่างแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2565

3.)การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องและการขับเคลื่อนตลอดทั้งปี

4.)ถนนปลอดภัยต้นแบบหรือพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขเพื่อถ่ายทำรายการ ถนนปลอดภัยช่อง 7HD โดยเลือกถนนจุดเสี่ยงหน้ามหาวิทาลัยมหาสารคาม กม.2+167

พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำ พรบ.เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสีย โดยสั่งการให้จัดทำแบบสำรวจและรายงาน การทำ พรบ. ไปยังสถานศึกษาทุกระดับทุกแห่ง สถานประกอบการ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220531123807151

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More