ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บุคลากร มรย. ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัย Excellent Presentation Award การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

บุคลากร มรย. ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัย Excellent Presentation Award การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัล Excellent Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง Effect of Academic Service Database, Yala Rajabhat University ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยสถาบันโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220601145323219

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More