ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และตลาดนัดรีไซเคิล

กิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และตลาดนัดรีไซเคิล

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล และกิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินงาน ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะผลิตภัณฑ์พลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้พลาสติกภายในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีจำนวนขยะพลาสติกเกิดขึ้นปีละประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน เช่นถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว รวมถึง ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากย่อยสลายของขยะพลาสติก ใช้เวลานานถึง 450 ปี ทำให้สูญเสียพื้นที่ในการฝังกลบขยะจำพวกพลาสติก และยังสิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัด และหากไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธี ขยะพลาสติกอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำส่งผลให้เกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในเขตเมืองได้

การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว การใช้กล่องบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ในตองหรือวัสดุธรรมชาติแทน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220601151302235

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More