ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษาพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก

ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่างๆ โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อน ขยายผลการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกโดยในแต่ละปี กรมพัฒนาที่ดินสามารถแจกจ่ายหญ้าแฝก ได้ปีละประมาณ 300 ล้านกล้าให้แก่ เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบเป้าหมายดำเนินการผลิตหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนตามแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การปลูก การดูแสรักษาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝก ไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ลาดชัน ได้ไม่เกินจำนวน 20,000 กล้าต่อราย สำหรับหน่วยงานสามารถขอรับกล้าหญ้าแฝกได้โดยระบุจำนวนกล้าหญ้าแฝกที่จะนำไปใช้ปลูกในพื้นที่ โดยจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงาน เกษตรกร และประชาชน ที่สนใจขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำและพื้นที่ลาดชันตามความเหมาะสม โดยขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 077272926 โทรสาร 077282175

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220601152414242

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More