ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งผลิตมะเขือเทศใหญ่ที่สุด ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งผลิตมะเขือเทศใหญ่ที่สุด ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19

เกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เผย สถานการณ์ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ต่อยอดเป็นโมเดลความสำเร็จลดปัญหาหมอกควัน และเพิ่มรายได้เกษตรกร

นายสมชาย นพรัตน์พงษ์ไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบูแมะ ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชาวบ้านบ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมกลุ่มปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน โดยได้ตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกัน ทำให้หมู่บ้านปลอดจากไฟป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดความชุ่มชื้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สามารถส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี โดยจะปลูกได้ 2 ครั้ง/ปี มีอายุการเก็บเกี่ยว 3 เดือน ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มจนมีความเข้มแข็ง สามารถจำหน่ายสินค้าได้เอง และมีตลาดรองรับ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกลายเป็นโมเดลบูแมะ ที่จะใช้พัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่น ๆ เป็นโมเดลความสำเร็จในการเพิ่มรายได้ และลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

ด้านนายพะซู สมานเกริกไกร เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ทำการเกษตรในพื้นที่โล่ง ใช้สารเคมี จำนวนมาก แต่หลังได้รับการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน และได้ผลผลิตจริงตามที่ได้มีการส่งเสริมแนะนำ ที่สำคัญใช้พื้นที่น้อย แต่มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกพืชระยะสั้นและไม้ผลอื่นที่เหมาะสมในพื้นที่ ทำให้ไม่มีหนี้สินครัวเรือน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พื้นที่อำเภออมก๋อย เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศใช้พื้นที่ลดลงกว่า 10 เท่า แต่ให้ผลผลิตมากขึ้นโดยในปี 2563 พื้นที่ปลูกเกือบ 4,000 ไร่ และในปี 2565 เกษตรกร 234 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ปลูกเพียง 807 ไร่

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220601151515237

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More