ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การชี้แจงประเด็น  การแก้ไขเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การชี้แจงประเด็น การแก้ไขเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำชี้แจง

เรื่อง  
ข้าพเจ้า นายบุญชู ประสพกิจถาวร / โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น  การแก้ไขเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ชี้แจง  นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร /ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

สาระสำคัญ : 
          พรรคก้าวไกลได้ระบุว่า ทีมดิจิทัลพรรคก้าวไกลได้ร่วมมือกับ We Vis ดำเนินการแปลงเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมดกว่า 25 เล่ม และกว่า 9,000 หน้า มาเป็นในรูปแบบ CSV หรือ Excel เพื่อแจกจ่ายประชาชนทุกคนและผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้อย่างสะดวก และทีมงานของพรรคได้ค้นพบว่ามี “งบหาย” ที่ไม่ปรากฏคำชี้แจงหรือรายละเอียดการใช้จ่ายในเอกสารงบประมาณรายจ่าย กว่า 500 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากเพียงความผิดพลาด  ในการบวกรวมงบประมาณบางประเภทหรือความตกหล่นในการระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน กรณีเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 20 หน้า 213 รัฐวิสาหกิจ การรถไฟ   แห่งประเทศไทย ตั้งงบประมาณไว้ 8,318.1788  ล้านบาท แต่ผลรวมหน้า 214 – 215 ได้ประมาณ  7,780 ล้านบาท รายการหายไปประมาณ 538 ล้านบาท

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงดังนี้
          กรณีดังกล่าวเกิดจากข้อคลาดเคลื่อนระหว่างการจัดทำเอกสารงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเล่มแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ซึ่งตั้งงบประมาณ จำนวน 8,318.1788 ล้านบาท ถูกต้องแล้ว ตามที่ปรากฏในเอกสารหน้า 213 แต่รายละเอียดงบประมาณโครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม – ชุมพร จำนวน 538.0600 ล้านบาท ไม่ปรากฏในเอกสาร หน้า 215 ตามเอกสารฉบับที่ 3 เล่มที่ 20 ทั้งนี้ หากพิจารณาเอกสารงบประมาณเล่มรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นเอกสารงบประมาณที่แสดงรายละเอียดรายการงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะปรากฏรายการและวงเงินโครงการดังกล่าว ตามเอกสารในหน้า 231 
          แนวปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริง สำนักงบประมาณจะดำเนินการจัดทำเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำผิด เสนอในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More