ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) Required document for Transit/Transfer passenger in Thailand

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) Required document for Transit/Transfer passenger in Thailand

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Tra

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Required documents for Transit/Transfer passengers in Thailand, effective from 1 June 2022 onwards

 

ผู้โดยสารที่จะทำการถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer) ณ ประเทศไทย ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีเอกสารประกันภัย)

International transit/transfer passengers must have a health insurance with minimum coverage of 10,000 USD or as prescribed by the government which covers treatment throughout the entire duration of stay in Thailand or any other guaranteed documents. 

(The insurance policy is not applied to Thai nationals)

 

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/