ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.20 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความตระหนักรู้ถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย เช่น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการจัดการระบบจราจร ด้านการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการในรูปแบบเส้นทางและกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่องจำนวน 5 รุ่น เป็นนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน 1,000 คน จาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และในอนาคตจะมีการขยายการดำเนินโครงการไปสู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/