ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร”

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ แก่     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์  ทองศรี และ  นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิ ฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองประธานกรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และท้องถิ่นจังหวัด ที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯในจังหวัดต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไปในอนาคต

เข็ม“พุ่มเพชร”  สัญลักษณ์มูลนิธิ ฯ ตกแต่งมาจาก “พุ่มเพชร” เครื่องหมายของการจัดงาน “นาฏลีลาน้อมเกล้าฯ” เมื่อคราวเฉลิมวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปีที่ ๓๖  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

ทั้งนี้ ก่อนเข้าเฝ้ารับประทาน เข็ม“พุ่มเพชร” มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนฯ ได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ทุกจังหวัดของมูลนิธิฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในแต่ละจังหวัด ได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ จากส่วนกลาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังใจร่วมกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี๒๕๒๖สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้ประทานพระเมตตาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปีเมื่อปี๒๕๒๕ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่องโดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศเป็นเวลากว่า๔๐ ปี แล้ว 
                        
ปัจจุบันมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ปีละประมาณ ๒,๗๐๐คน เป็นเงินปีละประมาณ ๑๐ ล้านบาท และตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า ๓๒,๐๐๐ ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า ๒๕๒  ล้านบาท
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More