ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง จัดโครงการยุวชนมุสลิมภาคใต้ สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565

จังหวัดตรัง จัดโครงการยุวชนมุสลิมภาคใต้ สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (4 มิถุนายน 2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ในพิธีเปิดโครงการยุวชนมุสลิมภาคใต้สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาชนมีความเป็นอยู่และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยยึดถือและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือ ในนามจังหวัดตรัง ต้องขอบคุณกรมการศาสนา ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการยุวชนมุสลิมภาคใต้ สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับ มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ได้กำหนดจัดอบรมเยาวชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 80 คน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคำสอนทางศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเคารพเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปปฏิบัติในพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

ข้อมุล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604121057371

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More