ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิการจนบารมีเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม”

มูลนิธิการจนบารมีเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม”

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิการจนบารมี แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นมูลนิธิที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2540 เพื่อสนับสนุนการทำงานของ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเพื่อการป้องกันมะเร็งของประเทศ และต่อมา และต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง การตรวจเต้านมของสตรีทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิฯ จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ด้วยเครื่องแมมโมแกรม ให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในซนบททั่วประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน วันละ 1 อำเภอ ทั่วประเทศ ได้ออกหน่วยจำนวน 1,500 ครั้ง สามารถพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกจำนวน 968 ราย และได้รับการรักษาหายขาดเกือบทั้งสิ้น เป็นการช่วยชีวิตสตรียากไร้ที่เป็นมะเร็งเต้านมให้อยู่รอดปลอดภัย

ในโอกาสอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา พุทธศักราช 2565 มูลนิธิกาญจนบารมี กำหนดจัดทำโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2566 ให้บริการวันละ 1 อำเภอ พร้อมกันทั้ง 2 หน่วย และเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำผ้าป่า “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” ขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนในการดำเนินงานตังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ ศาลาธรรมานุภาพ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.10 น. มูลนิธิฯ

ในการนี้ ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” ตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยกรอกรายชื่อประธาน รองประธาน และกรรมการ และส่งรายนามดังกล่าวมายังไลน์ของมูลนิธิกาญจนบารมี ID LINE : 0658231447 เพื่อมูลนิธิฯ จะได้จัดพิมพ์ใบฎีกาให้ และหากไม่สะดวกในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการเป็นหมู่คณะหรือกอง ก็สามารถร่วมทำบุญบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่ บัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี นาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 340-211312-2 โดยมอบหมายให้นางภารดี ชาญสมร โทร. 081-6166691 เป็นผู้ประสานงาน.

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220606151213826

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More