ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบเงินจาก นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ KI GROUP บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด พร้อมด้วยนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, กรรมการที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ มอบเงินให้โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และมอบเงินจำนวน 11,225,000 บาท ( สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) เพื่อจัดซื้อชุดเลนส์ขยายภาพสำหรับ ผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมทั้งเพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร (WELLNESS CENTER SURIN HOSPITAL) ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607120834085

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More