ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

จังหวัดยะลาติดตามความคืบหน้าการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

วันนี้ (7 มิ.ย.65) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยะลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยะลา โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งได้ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการกำจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครยะลา และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ (clusters), ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF ) ปุ๋ยอินทรีย์ และแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ (clusters) ของเทศบาลเมืองเบตง และการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุม “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607112411070

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More