ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.หนองคาย พัฒนาระบบการให้บริการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

จ.หนองคาย พัฒนาระบบการให้บริการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

นางพรพรรณ ชลประทาน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และประชาชน ซึ่งบุคลิกภาพและการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยเสริมสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่ร่วมงาน เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และที่สำคัญคือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ บุคลิกภาพทั้งหมดสามารถถ่ายทอดออกมาได้ผ่านทางภาษากายและภาษาพูด อาทิ การแต่งหน้า การแสดงสีหน้า การใช้โทนเสียง การนำเสนอ การใช้คำพูดที่เหมาะสม เป็นต้น เมื่อบุคคลใดก็ตามที่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้น่าประทับใจอย่างไร้ที่ติ

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ฝึกการแสดงออก และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสำหรับรายบุคคล เพื่อพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพที่น่าประทับใจ เพิ่มความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการทำงาน สร้างคุณค่าในตัวพนักงาน ในด้านบริการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ ส่งเสริมให้บุคลากรมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูดและภาษากาย มีศิลปะในการจูงใจคนและนำเสนอได้อย่างโดดเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 70 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608122725477

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More