ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ยะลา เปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จ.ยะลา เปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันนี้ (8 มิ.ย.65) ที่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน จัดโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ให้เห็นความสำคัญของปัญหาผู้พิการและมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษภาวะบกพร่องทางสติปัญญา สาเหตุและการป้องกันการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การจัดสวัสดิการคนพิการตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 การฝึกทักษะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปัญญาในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิต โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ จ.ยะลา อาสาสมัคร และคณะวิทยากรเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เผยว่า จ.ยะลา มีผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการอื่นอยู่อีกจำนวนหนึ่ง เป็นเรื่องน่ายินดีที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เห็นความสำคัญของคนพิการทางสติปัญญา บูรณาการกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินงานในการสงเคราะห์ พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในพื้นที่ แก้ปัญหาสังคมด้านคนพิการทางสติปัญญาได้เป็นอย่างมาก แม้ไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน แต่มีความจำเป็นต้องแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขจะเป็นปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น รวมถึงสุขภาพจิตของคนในครอบครัว

ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ตลอดทั้งปัญหาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญา อาสาสมัครจึงเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังสำคัญต่อการดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การอบรม ในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นปลุกพลังให้ลุกขึ้นมาช่วยตนเองและพึ่งพากัน เป็นอีกกลวิธีหนึ่งช่วยให้การช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608123451478

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More