ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2565

 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2.25 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย /คณะกรรมการกำหนด

 

ผู้ที่สนใจสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.02 160 1207

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608140721512

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More