ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2565 แผนเชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2565 และรับทราบผลการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำใน กนช.
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการบริหารจัดการน้ำที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาโครงการบริหารจัดการน้ำตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2565
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/