ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง

     สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา และ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง ของกรมพลศึกษา รวมทั้งได้ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมองด้วย  ซึ่งกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ผู้แทน นายสิรวิชญ์  ณิชาโชติสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และนายอัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบความสามารถทางสมอง ให้แก่ สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา”เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 7.30 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้อง 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  70 คน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More