ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระวชิรธรรมวิธาน เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส นายวัลลภ หรั่งเพชร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอบางบ่อ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ดำเนินภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถทางการแข่งขันทั้งตลาดภายใน และต่างประเทศได้ โดยดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี เพื่อค้นหาและสร้างรูปแบบของการพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ความพร้อมรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินงาน D-HOPE เป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (Champ) จัดทำโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดกิจกรรมตามแนวทางนี้ ได้มีนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ ซึ่งเป็นผู้รับทุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA ที่ผ่านการอบรมแนวทาง D-HOPE จากประเทศญี่ปุ่น และเป็นวิทยากรหลักในการดำเนินโครงการ D-HOPE ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการฝึกอบรมค้นหา Champ และทดสอบโปรแกรม พร้อมจัดทำแคตตาล๊อคโปรแกรมเผยแพร่ จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ และสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมของ Champ ทั้ง 10 คน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และชุมชนท่องเที่ยว 0TOP นวัตวิถีบ้านคลองสุคันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ระหว่างวันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับแคตตาล๊อคคู่มือการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดของ Champ และเลือกซื้อโปรแกรมที่คิดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ จำนวน 10 โปรแกรม รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Champ ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/