ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสงขลา เร่งพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงคลองแห สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห”

จังหวัดสงขลา เร่งพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงคลองแห สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห”

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห” ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านกายภาพ

สำหรับคลองแห เป็นคลองสายหลักของตำบลคลองแห และได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทางจังหวัดสงขลาได้จัดโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองแห” เพื่อสนองพระราชปณิธาน และได้มีการกำหนดแผนดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแหเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2564 มาจนถึงมีการสำรวจ ศึกษาสภาพปัญหาของคลองแห พบว่า สภาพคลองประสบปัญหาเรื่องขยะ ปัญหาน้ำเสีย และตะกอนทับถมทำให้คลองตื้นเขิน เป็นแหล่งรวมของเสีย จากชุมชน และคลองสาขา คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ทางคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองแหจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู ด้านกายภาพ อาทิ การเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาบริเวณย่านชุมชน จุดสำคัญๆ ในคลองแห การติดตั้งตาข่ายเพื่อดักขยะ การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ EM Ball และน้ำหมักชีวภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาคลองแห เพื่อสร้างความตระหนัก และอนุรักษ์คลองแห โดยผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 สามารถฟื้นฟูสภาพคลองแหทางกายภาพได้ในระดับหนึ่ง เช่น ขุดลอกตะกอนเพื่อแก้ไขปัญหาคลองตื้นเขิน การลดขยะในลำคลอง การกำจัดวัชพืช การฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เป็นต้น

อย่างไรตามเนื่องจากคลองแหเป็นแหล่งรับน้ำเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูลจากคลองสาขาจากเทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงเสนอให้ทั้ง 2 เทศบาล ทำตาข่ายดักขยะในคลองสาขาทุกสาย เพื่อป้องกันขยะเข้าสู่คลองแห นอกจากนี้ให้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ การแยกขยะ การทำบ่อดักไขมัน สำหรับระยะที่ 2 เน้นการสร้างการรับรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดคลองแห การปรับคุณภาพน้ำ การออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และยะที่ 3 เป็นโครงการระยะยาว จะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม การติดตั้งระบบสถานีสูบน้ำ และระบบป้องกันขยะลงสู่ลำคลอง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และการปรับปรุงคลองแหให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220611071424566

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More