ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 การโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 สถานการณ์การผลิตข้าวของจังหวัดสมุทรปราการ ปีการผลิต 2564/65 ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกร พันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ได้แก่ พันธุ์ กข 79 และพันธุ์ กข 87 และรับทราบสถานการณ์การส่งออกข้าว
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้ ปีการผลิต 2564/65 และพิจารณาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสมุทรปราการ
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/