ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

จ.อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตำบลคุ้งตะเภา

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ นายรัตน์ เมืองด่าน อายุ 80 ปี หลังจากการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุแล้วเสร็จ ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังละ 30,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลานในครอบครัวที่ยากจน ซึ่งบ้านพักอาศัยชำรุดไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ และประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในส่วนของโครงสร้างที่ผุกร่อนให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220613155423174

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More