ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสงขลา คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

จังหวัดสงขลา คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

บ่ายวันนี้ (13 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรเสมอมา วันที่ 5 ธันวาคม นี้ เป็นวันสำคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ให้กำหนดว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติไทย เป็นวันพ่อแห่งชาติ สมาคมฯ กำหนดจะจัดงานครั้งที่ 43 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ จะมีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีการจัดประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะทำการคัดเลือก และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดีสมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดละ 2 ราย ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง 2 ราย ดังนี้ 1.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เสนอชื่อบุคคล จำนวน 1 ราย คือ นายเด่น บัวศรี อายุ 72 ปี ภูมิลำเนา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2.อำเภอนาหม่อม เสนอชื่อบุคคล จำนวน 1 ราย คือ ร้อยเอก สุวิทย์ แก้วพรหม อายุ 64 ปี ภูมิลำเนา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220613154209155

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More