ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.หนองคาย คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

จ.หนองคาย คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

ที่ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช 2565 ร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช 2565 โดยมรคณะกรรมการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 43 ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัด ปีพุทธศักราช 2565 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สามาคมอาสาสมัครฯ กำหนด จังหวัดละ 2 คน โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ดังนั้น จังหวัดหนองคาย จึงได้พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างในพื้นที่แต่ละอำเภอแล้วมีผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 พิจารณาคือ

1) นายสนั่น สีบสิงห์ อาชีพ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อายุ 58 ปี จากอำเภอเฝ้าไร่

2) นายสงวน สิธรรมา อาชีพ ค้าขาย อายุ 76 ปี จากอำเภอสังคม และหลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการพิจารณา ไปยังสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614121518469

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More