ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เตรียมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยเร่งสำรวจสภาพปัญหาและการช่วยเหลือเป้าหมาย 295 คนแรก พร้อมเร่งสำรวจข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่ม

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เตรียมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยเร่งสำรวจสภาพปัญหาและการช่วยเหลือเป้าหมาย 295 คนแรก พร้อมเร่งสำรวจข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเพิ่ม

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”จังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

โดยนายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร แจ้งที่ประชุมทราบถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อค้นหาและติดตามผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมทั้งดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จนจบการศึกษาภาคบังคับหรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร มีนักเรียนในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องติดตาม ค้นหา “พาน้องกลับมาเรียน”รวม 295 ราย ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,อาชีวศึกษา,การศึกษาเอกชน โดยได้มอบหมายให้สถานศึกษาติดตามสภาพปัญหาในเบื้องต้น มีนักเรียนที่ติดตามแล้วไม่กลับเข้าเรียน จำนวน 111 คน โดยพบสาเหตุการคมนาคมไม่สะดวก ปัญหาสุขภาพอนามัย ความพิการ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ต้องการเรียนต่อ อายุพ้นเกณฑ์และไม่ต้องการเรียนต่ออีกทั้งเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น

ด้านนายสุวัฒน์ เข็มเพชร กล่าวว่า จากจำนวนนักเรียน 295 ราย ที่ต้องติดตามค้นหา “พาน้องกลับมาเรียน” ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้สถานศึกษาลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละราย พร้อมจัดแบ่งกลุ่มตามสภาพปัญหา ให้มีความชัดเจน เพื่อจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้สามารถกลับมาเรียนต่อได้

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พระพุทธศาสนาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองยโสธร พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน วิทยาลัยชุมชนและประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”จังหวัดยโสธร ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614122135478

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More