ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

พิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.

    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,ดร. ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

   กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินงานการโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาได้มีอุปกรณ์กีฬา ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครื่อข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี

   สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ในครั้งนี้ ได้รับความความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ที่ให้สถานที่ในการจัดเก็บ สถานที่ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนสถานที่จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่พลศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,เลย,หนองคาย,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม และบึงกาฬ จะได้นำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่เยาวชน และประชาชนต่อไป

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More